in

FFMPEG livestream video youtube

Share Code Ffmpeg Livestream Da Luong
Share Code Ffmpeg Livestream Da Luong

Tình cờ hôm nay có bạn hỏi share lại code livestream video youtube nên mình có viết bài Share code ffmpeg livestream video trên youtube, mời các bạn cùng tham khảo

Share Code Ffmpeg Livestream Da Luong
Share Code Ffmpeg Livestream Da Luong

CODE FFMPEG LIVESTREAM ĐA LUỒNG

ffmpeg -stream_loop -1 -i “1.mp4” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key1” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key2” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key3” ……

Với 1.mp4 là file input, key1 + key2+ key3 là key của các event

CODE FFMPEG LIVE STREAM 1 LUỒNG

Code video hôm trước share ffmpeg -stream_loop -1 -i “1.mp4” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key1”

Code ffmpeg vừa live stream vừa lách

ffmpeg -re -i “link video” -i “fr.png” -filter_complex “[0:v]setpts=PTS/1.15,scale= 800:450,pad=816:466:8:8:color=white [v1]; movie=nen.mp4:loop=999,setpts=N/(FRAME_RATE*TB) [v2]; [v2][v1]overlay=shortest=1:x=437:y=227 [v3]; [v3][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9; [0:a]atempo=1.15, aecho=0.4:0.66:2:0.2, chorus=0.5:0.9:50|80:0.4|0.42:0.25|0.4:2|1.4, firequalizer=gain_entry=’entry(100,0); entry(400, -4); entry(1000, -6); entry(2000, 0)’,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = 5,aeval=val(0)|-val(1),volume=3” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 25 -g 25 -b:v 800k -shortest -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset fast -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”

Lưu ý:
link video: là link các bạn get trực tiếp bằng IDM hoặc các công cụ liên quan, nhớ đây là link download trực tiếp nhé. Để hiểu thêm lấy link này thế nào thì xem tiếp phần bên dưới.
link live: là link live stream của các bạn, link này các bạn lấy trong trình phát trực tiếp của Youtube. Server URL dạng rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxx-xxx-xxx-xxx
fr.png: là ảnh chèn vào Video để giới thiệu Video.

Code live stream cơ bản nhất

ffmpeg -re -i “input.mp4” -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 500k -bufsize 2500k -vf “format=yuv420p” -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”

Code live stream lặp lại 1 Video

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i “input.mp4” -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 500k -bufsize 2500k -vf “format=yuv420p” -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”

Code live stream toàn bộ Video bằng 1 click

dir/b/s “live\*.mp4” > live.txt
: encode video
for /F “delims=;” %%F in (live.txt) DO ffmpeg -re -i “%%F” -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 2500k -bufsize 3368k -vf “format=yuv420p” -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -f flv -s 1280×720 “outputlive.mp4”

Code live stream tất cả Video bằng My Render Tool

ffmpeg -re -i “{input}.*” -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 500k -bufsize 2500k -vf “format=yuv420p” -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”

Code live stream tất cả Video bằng ffmpeg

@ECHO OFF
Setlocal EnableDelayedExpansion
: path to ffmpeg
set ffmpeg=C:\FMPEG\bin\ffmpeg.exe
: path to ffmpeg
set INPUT=C:\input
set OUTPUT=C:\output
: encode video
for %%i in (*.mp4) DO “%ffmpeg%” -re -i “%%i” -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 2500k -bufsize 3368k -vf “format=yuv420p” -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 198k -ar 44100 -f flv -s 1280×720 “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Download Photoshop Cc 2021 Link Goolge Drive Onedrive

Download photoshop cc 2021 link Goolge Drive, OneDrive

1 Dam 1 Mile Bang Bao Nhieu Km Bao Nhieu M Hai Ly Yard

1 Dặm (1 Mile) bằng bao nhiêu km, bao nhiêu m, hải lý, yard?