What's new

Download and Share

SoTay.NET is a website share documents and download documents on the internet

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân 2020 là một biểu mẫu văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định...) hoặc giải quyết các công việc khác thì sẽ ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị để ký thay các văn bản giấy tờ và giải quyết các công việc cần thiết phải có sự can thiệp của người quản lý.

Dưới đây là mẫu Mẫu giấy ủy quyền cá nhân file word được chúng tôi cập nhật dựa trên Bộ luật dân sự và các văn bản hiến pháp hiện hành, theo đó người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo Cách viết giấy ủy quyền nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-–--–--–--–--–-–- o0o -–--–--–--–--–-–-
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:................................................... ...............................................................
Địa chỉ:................................................... ...............................................................
Số CMND: .................... cấp ngày: ............................... nơi cấp:..........................
Quốc tịch:............................................... ...............................................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên:................................................... ...............................................................
Địa chỉ:.................................................. ...............................................................
Số CMND: .................... cấp ngày: ............................... nơi cấp:..........................
Quốc tịch:.............................................. ...............................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
IV. CAM KẾT
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
...........................................................................................................................
..............................................................................................................................


Hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền cá nhân 2020
Giấy ủy quyền thường hay được sử dụng trong các cơ quan, đơn vị và Giám đốc sẽ là người ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị (Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc). Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách viết bạn đọc tham khảo nhé.
Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân
- Phần Quốc hiệu, tiêu ngữ là phần bắt buộc của mẫu giấy, được ghi tại phía trên chính giữa văn bản

- Ngày, tháng, năm: Cần ghi rõ thời gian làm giấy ủy quyền

- Tên văn bản: Viết in hoa tên văn bản. Ví dụ:

GIẤY ỦY QUYỀN (hoặc THƯ ỦY QUYỀN)

- Căn cứ pháp lý: ở mục này các bạn ghi căn cứ quy định pháp luật hiện hành về việc ủy quyền, nhằm làm cơ sở cho việc ủy quyền cũng như giải quyết tranh chấp (nếu có). Ví dụ:

Căn cứ Bộ luật hình sự 2015;

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành

- Thông tin liên hệ: Ghi rõ thông tin liên lạc của các bên (Họ và tên, số CMND/ căn cước công dân. địa chỉ liên hệ, số điện thoại)

- Nội dung ủy quyền: Tại đây ghi rõ phạm vi công việc được ủy quyền (làm tờ khai, nhận lương, dịch thuật, nhận bhxh thay, v.v) Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

- Thời hạn ủy quyền trong bao lâu.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên: Do các bên thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định pháp luật. Tại đây ghi rõ quyền hạn, những việc mà mỗi bên được làm và không được làm.

- Chữ ký của các bên: Ký và ghi rõ họ tên.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Là chứng thực chữ ký của chính quyền địa phương, Phòng chông chứng,

Để chứng minh người được ủy quyền có thể thay mặt ký các văn bản, giấy tờ và giải quyết các công việc là hợp pháp thì cần phải có một bản Giấy ủy quyền do người ủy quyền ký. Trong giấy ủy quyền ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người được ủy quyền, những nội dung văn bản giấy tờ được ký, những công việc mà người được ủy quyền có thể thay mặt người ủy quyền giải quyết và xử lý.

Tải Mẫu giấy ủy quyền cá nhân


Download mẫu giấy ủy quyền
Author
Administrator
Downloads
64
Views
89
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Administrator

Resource starter Similar resources Category Downloads Last update
Administrator Xem và Tải Mẫu Giấy giới thiệu mới nhất - Cách viết giấy giới thiệu Biểu Mẫu 75
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top