tut fix monetization eligibility standards

  1. Dang Van Kien

    Facebook Share TUT Fix lỗi Monetization Eligibility Standards

    Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để hạn chế hoặc khắc phục lỗi Monetization Eligibility Standards. Toàn bộ các bài đăng của bạn sẽ bị ảnh hưởng đến quỹ điểm cho phép vi phạm của 1 fanpage. Giả sử bạn có 100 điểm cho phép vi phạm bao gồm các lỗi lớn nhỏ. Khi fanpage của bạn đạt điểm...
Top